Všeobecné obchodné podmienky

HOTEL BELLEVUE ***
HERBAR, s.r.o.,  Mihaľov 2503 085 01 Bardejov
IČO: 35881593,  DIČ: 2021811759
IČ DPH: SK2021811759 podľa §4
Zapísaná v Prešov, odd. Sro, vl.č.15846/P 
I. Účastníci zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú na jednej strane HOTEL BELLEVUE / ďalej len hotel / na druhej strane klienti, ktorými môžu byť fyzické osoby – jednotlivci, skupiny, právnické osoby – firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia a iné právne subjekty. Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomnou formou a zaslaná v podpísanom stave faxom alebo prostredníctvom internetu.

II. Služby a spôsob ich zabezpečovania

Hotel poskytuje ubytovacie, stravovacie, kongresové, konferenčné, wellness a iné doplnkové služby klientovi za úhradu. Služby sú poskytované v rozsahu, ktorý určuje platný cenník hotela, alebo na základe dohodového cenového režimu medzi oboma partnermi. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť finančnú čiastku nacenených služieb.

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

Zmluvný vzťah medzi hotelom a klientom vzniká na základe:

  • písomne potvrdenej objednávky klienta priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa,
  • podpísania zmluvy medzi hotelom a klientom /CK, firmy a organizácie, iné právne subjekty/.

Podpísaním zmluvy sa hotel zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súčasne právo žiadať plnú a včasnú úhradu za poskytnuté služby v rámci dohodnutého plnenia a ceny.

IV. Hotelové služby – objednávky

Zmluva vzniká písomným potvrdením objednávky klientom po predchádzajúcom potvrdení klientovi rezervovanej kapacity hotelom. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel bude požadovať zaplatenie zálohy vo výške ceny hotelových služieb 50 – 100% z finančne očakávaných výkonov. Zákazníkovi sú k dispozícii rezervované izby po 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu a nevzniká nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby z dôvodu zabezpečenia upratovacieho servisu.

Dohodnutá cena pre klienta za dohodnuté služby hotela vyplývajú z písomného potvrdenia akceptácie ponuky hotela formou záväznej objednávky. Pokiaľ nebolo potvrdené inak, platia ceny vyvesené na recepcii a uverejnené na internetovej stránke hotela. Klient je povinný za využité služby zaplatiť v plnom rozsahu. Hotel môže cenotvorbu meniť na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán. Izby musia byť v dohodnutý deň odjazdu odovzdané hotelu naspäť najneskôr do 11:00 hod, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej ceny ubytovania podľa času oneskoreného odovzdania.

VI. Stornotermíny a stornopodmienky
Stornotermíny počas roka :

Každú zmenu alebo zrušenie dohodnutého rozsahu objednaných a následne hotelom potvrdených služieb je klient povinný oznámiť hotelu písomne. Klient má právo stornovať pobyt a čerpanie dohodnutých služieb hotela v stornotermíne. V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb počas roka má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty stornopoplatky vo výške:

  • pri storne do 21 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 25% z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne do 14 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50% z ceny dohodnutých služieb hotela‚
  • pri storne 7 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 75% z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne do 2 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 100% z ceny dohodnutých služieb hotela.
Stornotermíny počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov :

V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty stornopoplatky vo výške:

  • pri storne do 10 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 50 % z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne do 5 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt 100 % z ceny dohodnutých služieb hotela

Ak klient preukáže písomným potvrdením, že z vážnych dôvodov (vážne ochorenie, ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie a úmrtie člena rodiny) nemohol čerpať objednané služby, môže hotel na základe dohody znížiť výšku stornopoplatku , alebo aj upustiť od jeho účtovania.

VII. Zálohová platba

Na základe posúdenia obchodného rizika v rámci konkrétnej obchodnej transakcie má hotel právo účtovať zálohu na čerpanie predpokladaných služieb vo výške od 50% do 100 % ich reálnej ceny . Dohodnutá záloha je splatná najneskôr 14 dní od vystavenia zálohovej faktúry.

VIII. Ostatné ustanovenia

Hotel nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom odložia. Hotel taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch hotela. Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok hotela, ktorý je pre hotelových hostí záväzný.
Klient zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

IX.Ochrana osobných údajov

HOTEL BELLEVUE rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel, alebo použije našu internetovú stránku. Hotel zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.